Algemene Voorwaarden

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of goederen van welke aard dan ook van Novum Nederland B.V. te Zaandam, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing, tenzij deze door Novum Nederland B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2.1

Alle offertes en aanbiedingen van Novum Nederland B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte door Novum Nederland B.V. uitdrukkelijk schriftelijk anders is verklaard. De overeenkomst tussen Novum Nederland B.V. en de koper is pas definitief tot stand gekomen nadat Novum Nederland B.V. deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel, bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, Novum Nederland B.V. met de uitvoering daarvan een begin heeft gemaakt.

Artikel 2.2

Indien aflevering of aflading bij gedeelten is overeengekomen, worden partijen geacht ten aanzien van iedere afzonderlijke aflevering of aflading een afzonderlijke overeenkomst te hebben gesloten.

Artikel 3.1

Alle door Novum Nederland B.V. gehanteerde aantallen en prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Indien deze wijzigen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft Novum Nederland B.V., onverminderd het artikel 3.2, onder opgave van de redenen het recht de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten om de overeengekomen koopsom te verhogen of te verlagen met een bedrag waarmee de kosten van Novum Nederland B.V. zijn verhoogd of verlaagd, tenzij Novum Nederland B.V. uitdrukkelijk schriftelijk aan de koper heeft aangegeven van dit recht afstand te doen. Koper heeft het recht de order te annuleren indien en voor zover de overeengekomen prijs of het aantal meer dan vijf procent bedraagt.

Artikel 3.2

Bevrijdende betaling door de koper van de koopsom en ieder ander aan hem gefactureerd bedrag geschiedt, uitsluitend indien dit bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van Novum Nederland B.V. welke opgegeven is op de factuur. Partijen komen overeen dat koper terzake van zijn betalingsverplichtingen geen recht heeft op inhouding, aftrek, verrekening of opschorting van zijn betalingsverplichting uit welken hoofde dan ook.

Artikel 3.3

Indien het verschuldigde factuurbedrag niet op de uiterste betaaldatum volledig is betaald, is de koper vanaf die dag over het openstaande bedrag rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente met een minimum van € 50.—per maand. Indien Novum Nederland B.V. (buiten) gerechtelijke kosten moet maken, is koper tevens minimaal een bedrag van 15% van de hoofdsom verhoogd met de verschuldigde rente met een minimum van € 150.— verschuldigd aan buitengerechtelijke kosten naast de gerechtelijke kosten en eventuele kosten voor juridische bijstand en advies. Partijen komen overeen dat bij de renteberekening een gedeelte van de maand als een volle maand wordt beschouwd.

Artikel 4

De door Novum Nederland B.V. opgegeven leveringstermijn/tijd van levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Novum Nederland B.V. verstrekte gegevens.

De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens enz. in het bezit zijn van Novum Nederland B.V., de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen en aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Novum Nederland B.V. bekend waren toen zij de levertijd vaststelde, kan Novum Nederland B.V. de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.

Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met die tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten.

Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Novum Nederland B.V. wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting.

De overeengekomen leveringstermijn/tijd kan niet door Novum Nederland B.V. worden gegarandeerd. Indien deze wordt overschreden met meer dan 30 werkdagen voordat met de levering is aangevangen, is koper gerechtigd deze overeenkomst schriftelijk (aangetekend) te beëindigen na Novum Nederland B.V. in de gelegenheid te hebben gesteld om alsdan 14 werkdagen naderhand alsnog de overeenkomst na te komen.

Artikel 5

Indien de koper de goederen niet op de afgesproken leverdatum in ontvangst neemt, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de koper en is Novum Nederland B.V. gerechtigd de goederen voor rekening en risico van de koper te doen opslaan of aan een derde te verkopen. De koper blijft dan de koopsom bij wege van schadevergoeding verschuldigd, verminderd met de netto-opbrengst van de verkoop aan die derde, indien en voor zover daar sprake van is.

Artikel 6.1

Het eigendom van de aan de koper geleverde goederen gaat pas op de koper over nadat al hetgeen koper nog aan Novum Nederland B.V. verschuldigd is, is voldaan. Daaronder begrepen de koopprijs van de betreffende goederen, inclusief de ingevolge deze voorwaarden eventueel verschuldigde toeslagen, rente en kosten.

Artikel 6.2

Voordat de eigendom op de koper is overgegaan, is de koper niet gerechtigd de goederen te vervreemden, verkoop daaronder begrepen, aan derden te verpanden of anderszins te bezwaren. Partijen komen overeen dat dit bestuurdersaansprakelijkheid oplevert als dit wel het geval mocht zijn.

Artikel 7.1

De koper is verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst door de koper, of na ontvangst door een in zijn opdracht handelende derde nauwkeurig te inspecteren. De koper dient eventuele gebreken aan de goederen alsmede verschillen in hoeveelheid, gewicht, samenstelling en/of kwaliteit tussen de afgeleverde goederen en de daarvan op de orderbevestiging of factuur gegeven beschrijving onmiddellijk en in ieder geval binnen 2 x 24 uur na ontvangst van de goederen of indien dit eerder is binnen 2 x 24 uur na inspectie van de goederen door of vanwege de koper, schriftelijk aan Novum Nederland B.V. te melden.

Artikel 7.2

Partijen komen overeen dat bij gebreke van tijdige schriftelijke melding van welk gebrek dan ook door de koper alle eventuele aanspraken van de koper jegens Novum Nederland B.V. zijn vervallen. Bij tijdige schriftelijke melding zullen Novum Nederland B.V.’s daaruit voortvloeiende verplichtingen beperkt zijn tot de aansprakelijkheid als omschreven in artikel 8 en heeft de koper jegens Novum Nederland B.V. geen verdere aanspraken.

Artikel 7.3

Zolang Novum Nederland B.V. de reclame, na controle door Novum Nederland B.V., niet schriftelijk als terecht heeft aanvaard en niet met retournering van de goederen heeft ingestemd, staat het de koper niet vrij de goederen te retourneren. Het retourneren van de goederen komt steeds voor rekening van de koper.

Artikel 7.4

Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij goederen die onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven de koper nimmer het recht op ontbinding van de algehele overeenkomst.

Artikel 7.5

De koper heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van goederen die geheel of gedeeltelijk zijn ver- of bewerkt, in gebruik zijn genomen, door de koper zijn doorverkocht of waarvan om welke reden dan ook door Novum Nederland B.V. geen sluitende controle op de reclame meer kan plaatsvinden.

Artikel 7.6

Indien door Novum Nederland B.V. 10% meer of minder wordt geleverd en berekend dan werd overeengekomen, kan dit geen reden zijn tot reclameren. Novum Nederland B.V. zal dit factureren cq. crediteren. De koper heeft niet het recht zijn betaling op te schorten totdat deze factuur bij haar binnen is.

Artikel 8.1

Novum Nederland B.V. staat ervoor dat de goederen naar hoeveelheid, gewicht, samenstelling en kwaliteit beantwoorden aan hetgeen partijen hebben afgesproken, met inachtneming van de in de branche gebruikelijke margeverschillen cq. toleranties. Novum Nederland B.V. staat er uitdrukkelijk niet voor in dat de goederen deugdelijk werken cq. de eigenschappen hebben voor de doeleinden waarvoor de koper deze wil gebruiken.

Artikel 8.2

Voor zover goederen door Novum Nederland B.V. aan de koper zijn verkocht op basis van de door de leverancier van Novum Nederland B.V. verstrekte kwaliteitsomschrijving, is Novum Nederland B.V. tot niet meer gehouden dan in deze kwaliteitsomschrijving is aangegeven.

Artikel 8.3

Indien Novum Nederland B.V. gelet op het bepaalde in artikelen 7 en 8.1 aansprakelijk mocht zijn, is de aansprakelijkheid onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag van de koopprijs van de goederen. Aansprakelijkheid voor enige andere directe of indirecte schade van de koper of derden, gevolg-, bedrijfs- en milieuschade daaronder begrepen, is uitdrukkelijk uitgesloten. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van Novum Nederland B.V. vrijwaart de koper Novum Nederland B.V. voor alle aansprakelijkheid van derden ter zake van aanspraken.

Artikel 9.1

Indien Novum Nederland B.V. door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft zij het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 9.2

Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij Novum Nederland B.V. hetzij bij haar leveranciers van goederen en diensten, transportstoringen en andere buiten de macht van Novum Nederland B.V. liggende gebeurtenissen, zoals oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming en stormen, alsmede vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet verkrijgen van de overheidswege voorgeschreven vergunningen etc.

Artikel 10.1

Indien de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Novum Nederland B.V. gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op de schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, naar haar keuze, zonder dat Novum Nederland B.V. tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd de haar verder toekomende rechten, met name het recht op vergoeding van de schade.

Artikel 10.2

In deze gevallen is elke vordering die Novum Nederland B.V. heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 10.3

In de in het eerste lid bedoelde gevallen, is de koper verplicht op eerste verzoek van Novum Nederland B.V. de nog in zijn bezit zijnde onbetaalde goederen onvoorwaardelijk weer ter beschikking van Novum Nederland B.V. te stellen. Novum Nederland B.V. is in dat geval gerechtigd deze goederen tot zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden en zonodig de panden en terreinen van de koper te betreden.

Artikel 10.4

Als Novum Nederland B.V. geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de koper verplicht de nieuw gevormde zaken aan Novum Nederland B.V. te verpanden.

Artikel 11.1

Op de overeenkomst en de algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 11.2

Partijen komen overeen dat alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zaandam, met dien verstande dat Novum Nederland B.V. het recht heeft vorderingen tegen de koper aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges, die op grond van nationale of internationale verdragsregels bevoegd zijn.

Artikel 12

Partijen kunnen, indien beide partijen daar overeenstemming over bereiken, een andere vorm van geschillenbeslechting, zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation, overeenkomen.

Artikel 13

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zaanstad.

Comments are closed.